Pravidla chovu

Cílem tohoto textu je poskytnout majitelům registrovaných chovatelských stanic závazná pravidla zájmového chovu potkanů, která by zajistila určitou úroveň chovu zvířat s ohledem na jejich životní pohodu a chovatelské cíle. Pravidla jsou aktualizována k 1. 9. 2020.

I. Výklad pojmů
a) Předmětem chovu jsou rozuměni příslušníci druhu Rattus norvegicus, tedy potkani.
b) Registrovanou chovatelskou stanicí (dále jen CHS) se pro účely těchto pravidel rozumí chovatelská stanice potkanů zapsaná u ČSCH.
c) Chovatel je fyzická či právnická osoba vlastnící registrovanou chovatelskou stanici.
d) Životní pohoda je stav, kdy zvíře netrpí zbytečným stresem a má možnost projevovat své přirozené chování.
e) Pro naše účely se chovem především rozumí odchov mláďat.
f) Průkaz původu (dále jen PP) je oficiální listina vydávaná chovatelem, potvrzená plemennou knihou a zaručující původ zvířete.
g) Výpis předků (dále jen VP) je neoficiální listina, vydávaná chovatelem v případě nemožnosti vydat řádný PP.
h) Posuzovatel je osoba odborně způsobilá k hodnocení variet, barev a kreseb jak na výstavách, tak při registraci chovných zvířat.
i) Standard obsahuje popis uznávaných variet, barev a kreseb potkanů.

II. Podmínky držení zvířat
a) Je nezbytné potkany chovat v podmínkách odpovídajících jejich fyziologickým i etologickým potřebám a neohrožovat jejich životní pohodu.
b) Potkani jsou sociálně žijící zvířata a je vhodné je chovat ve skupinách, ve kterých mohou rozvíjet své vrozené komunikační schopnosti a sociální vztahy. Toto ustanovení se netýká zvířat nepřizpůsobivých, anebo těžce nemocných, pro něž je soužití ve skupině přítěží a zdrojem stresu. Netýká se ani dočasného oddělení březích samic či karantény nových zvířat.
c) Minimální velikost ubikace pro dva potkany by měla odpovídat rozměrům 60 x 40 x 50 cm (délka x šířka x výška). Šířka ubikace pro dospělého potkana by neměla být menší než 30 cm. Na každého dalšího potkana je potřeba ubikaci zvětšit.
d) Vybavení ubikace by mělo umožňovat potkanům dostatek pohybu a mělo by být uzpůsobené tak, aby se předešlo možným zraněním.
e) Umístění a vybavení ubikace by mělo být takové, aby potkani nestrádali ani přílišným horkem, ani chladem, nemělo by být vystaveno přímému působení slunce a ani by nemělo stát v průvanu.
f) Je naprosto nezbytné umožnit potkanům neustálý přístup k pitné vodě a zajistit jim dostatečnou výživu.
g) V případě nemoci či podezření na nemoc je povinností chovatele poskytnout potřebnou zdravotní péči včetně návštěvy veterinárního lékaře.

III. Obecné podmínky chovu
a) Je nezbytné, aby chovatel dodržoval podmínky registrovaného chovu, tj. registraci chovných zvířat a registraci vrhů s průkazem původu. Veškerou administrativu s tím spojenou je vhodné vyřizovat včas.
b) CHS by měla odchovávat především potkany s průkazem původu. Odchovávat mláďata bez průkazu původu (tedy s VP) je povoleno, avšak pouze v míře nezbytně nutné k dosažení chovatelského cíle. Odchov mláďat s VP není primárním účelem CHS.
c) Není přípustné, aby chovatel v rodokmenech záměrně uváděl falešné údaje. To platí nejen pro PP ale i pro VP, vydávané CHS.
d) Zvířata vhodná k dalšímu rozmnožení je potřeba vybírat s ohledem na jejich zdravotní stav a povahu. Je nepřípustné, aby chovatel prováděl odchovy na chronicky nemocných zvířatech, zvířatech agresivních atp.
e) Výběr vhodného spojení dvou zvířat by měl být prováděn s ohledem na cíl chovu a na základě znalostí zdravotního pozadí předků zvířat a dědičnosti požadovaných znaků, jakož i případných problémů souvisejících s danými znaky. Zejména se toto ustanovení týká variety fuzz, perlových zbarvení a essexských kreseb. I potomků těchto zvířat.
f) Při běžných chovech je dávána přednost nepříbuzenské plemenitbě. Užší příbuzenská plemenitba musí být podložena chovatelským cílem a doporučuje se pouze zkušeným chovatelům. Povolená je příbuznost maximálně s koeficientem příbuznosti 1/16. To znamená, že rodiče vrhu nesmí být v bližším příbuzenství než že mají stejné prarodiče, tj. obdobně jako u lidí, že mohou být bratranec a sestřenice. Bližší příbuznost není přípustná, není tedy možné, aby rodiče vrhu byli sourozenci nebo rodič a potomek.
g) Vrhy začínajících (nově registrovaných) chovatelů podléhají schválení sboru posuzovatelů potkanů a to bez ohledu na to, zda jde o vrh s řádným PP nebo s výpisem předků. Bude se schvalovat prvních 5 vrhů, pokud všechno bude v pořádku, dál budou chovatelé vrhy plánovat již sami. Pokud budou s vrhy daného chovatele potíže, může sbor posuzovatelů potkanů rozhodnout o prodloužení podmínky o dalších 5 vrhů.

IV. Krytí zvířat
a) Minimální věk pro první krytí samice je 20 týdnů (5 měsíců). Minimální váha je 300 g, u variety fuzz 250 g, u variety minipotkan 60 g.
b) Minimální věk pro krytí samcem je 24 týdnů (6 měsíců). Minimální váha je 450 g, u variety fuzz 350 g, u variety minipotkan 60 g.
c) Maximální věk pro poslední krytí samice je 18 měsíců (1,5 roku).
d) Ideální počet vrhů na jednu samici jsou 1 – 2 vrhy. Maximální povolený počet vrhů na jednou samici jsou tři, ale pouze v případě, že třetí vrh je schválen sborem posuzovatelů potkanů.
e) Maximální počet vrhů s PP samcem chovný I. je 7 vrhů, chovný II. maximálně 5 vrhů a u chovného s výhradou maximálně 3 vrhy. Posuzovatel může u zvířat chovných s výhradou omezit počet vrhů na jeden nebo žádný. U samců chovných II. nebo chovných s výhradou může posuzovatel, který zvíře registroval, udělit výjimku na vyšší počet vrhů, pokud tomu nebrání žádná vážná hrubá vada a samec je chovatelsky cenný. O tuto výjimku lze žádat pouze, pokud samec již standardní počet vrhů vyčerpal. Maximální počet vrhů (s PP i VP) na jakéhokoliv jednoho samce je 7 vrhů.

V. Odchov zvířat
a) Je třeba brát ohled na březost samice a uchránit ji zbytečných stresů, které by mohly mít vliv na zdraví narozených mláďat. V době březosti a odchovu mláďat je potřeba poskytnout samici dostatek kvalitní a snadno stravitelné stravy.
b) Minimální věk pro odstav mláďat a jejich předávání majitelům jsou 4 týdny. Ideálem je věk 5 týdnů. Nejpozději v sedmém týdnu je nutné oddělit mláďata samčího pohlaví od sester a matky.
c) Mezi úplným odstavením mláďat a dalším krytím stejné samice musí být dodržen interval alespoň jeden měsíc. V této době by se měla samice dostat zpátky na původní kondici, pokud tomu tak není, je dobré s dalším krytím vyčkat déle.

VI. Závěrečná ustanovení
a) Cílem každého chovatele by měl být odchov zvířat s PP, bez zdravotních problémů, s vyrovnanou povahou a v odpovídajících barvách, varietách a znacích.
b) Nedodržováním těchto pravidel se chovatel vystavuje nebezpečí kárných opatření.
c) Při soustavném či opakovaném nedodržování těchto pravidel je možné chovatele úplně vyloučit ze seznamu registrovaných chovatelských stanic.
d) Výjimku z pravidel je možné udělit v případě, že ji schválí sbor posuzovatelů.