Registrace vrhů

Registrace vrhu je nezbytná k tomu, aby mohl být vrhu vystaven řádný průkaz původu. Registrace vrhu je zdarma. Chovatel je povinen nejpozději do 1 měsíce od data narození vrhu zaslat na adresu potkanivrhy@rodent.cz rodokmen vrhu. Postup a podmínky vydání PP viz níže v textu.

Od 1.9.2015 platí pro chovatele také povinná evidence vrhů, kterým nemohl být vystaven řádný průkaz původu (VP vrhy). Chovatelé jsou povinni do 3 měsíců od narození takového vrhu zaslat na adresu potkanivp@seznam.cz rodokmen (VP) vrhu. VP vrhy nepodléhají žádnému schvalování, jde pouze o jejich evidenci za účelem snazšího přístupu k informacím. Forma VP není předepsaná, ale mělo by obsahovat alespoň jména rodičů vrhu, datum narození vrhu a popis narozených mláďat. Nesmí na něm být oficiální hlavička ČSCH. Je možné využít příslušný předtisk VP.

Registrace vrhu s PP

Pro jeden vrh se vyplňuje jeden formulář. Na přední straně musí být vyplněno písmeno vrhu a název chovatelské stanice, datum narození mláďat, jejich počty a jména a zbarvení mláďat z vrhu. Na zadní straně se opět vyplňuje písmeno vrhu, název chovatelské stanice a dále jména a informace o předcích vrhu.

Po zaslání rodokmenu registrátorovi vrhu dojde ke kontrole správného vyplnění, a pokud je vše v pořádku, registrátor přidělí vrhu registrační číslo a řádně ho zapíše do plemenné knihy. Informace o registraci zřetelně vyznačí do rodokmenu a odešle ho zpátky chovateli.

Chovatel poté může jednotlivým mláďatům z vrhu vystavit oficiální průkaz původu, který by měl předávat novým majitelům zároveň s mládětem. Chovatel musí vydat průkaz původu všem mláďatům z vrhu, pokud mládě není z nějakého důvodu vhodné na další chov, je tuto okolnost vhodné vyznačit na přední stranu průkazu původu (kolonka „chovnost“).

Nárok na vydání průkazu původu není automatický. Je potřeba splnit tyto podmínky:

  • chovatel je řádným členem ČSCH, má zaplacené příspěvky a nemá pozastavenu chovatelskou činnost
  • oba rodiče vrhu musí být uvedeni v elektronické plemenné knize, musí být uchovněni a bylo jim přiděleno registrační číslo
  • věk rodičů musí splňovat vhodný věk pro krytí (samice min. 5 měsíců, max. 18; samec min. 6 měsíců)
  • ani jeden z rodičů nepřekročil přidělený počet vrhů (max. 3 na samici; samec dle stupně chovnosti – chovný I. 7 vrhu, chovný II. 5 vrhů, chovný s výhradou 3 vrhy)
  • příbuznost předků nepřekračuje maximální povolenou mez (jedno unikátní jméno max. 2x v celém rodokmenu, buď ve 3. generaci nebo jednou ve 2. a jednou ve 3. generaci)
  • rodiče mláďat se na sebe geneticky (varieta, barva, kresba) hodí
  • variety, barvy a kresby narozených mláďat odpovídají genotypu rodičů, takže nevznikají pochybnosti o totožnosti otce
  • vrh není ani jinak v rozporu s pravidly chovu a zásadami zdravého chovu