Pro pořadatele

Kontakt na Výstavní referentku pro výstavy potkanů ZO CHMH: Bc. Helena Lužná, 737 986 263 chsmouseville@email.cz

Pravidla jsou určená pro OFICIÁLNÍ VÝSTAVY POTKANŮ, které pořádají členové ČSCH. Vychází z nadřazených norem, jako jsou stanovy ČSCH a příslušné zákony.
Pravidla by si měl přečíst nejen každý pořadatel výstav, nebo člověk, který o pořádání výstavy uvažuje, ale také každý vystavovatel. Výstavu, která nedodržuje níže zmíněná pravidla, nelze chápat jako výstavu oficiální.
Výstavy pořádané členy ČSCH se posuzují dle platného standardu ÚOK Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců.
Jednotná pravidla pro pořádání výstav jsou zavedena z důvodu sjednocení podmínek na jednotlivých výstavách. Cílem je získávání srovnatelných výsledků z  výstav na území ČR a objektivní získávání čekatelských kartiček na titul Potkan šampion. Druhým cílem je také sjednocení podmínek pro vystavovatele.
Pravidla vstupují v platnost 1. 1. 2013.

PROPOZICE K VÝSTAVĚ

Výstavní propozice musí být srozumitelně napsané a musí obsahovat tyto informace:
datum a místo konání výstavy s podrobnou adresou
časový harmonogram výstavy
veterinární podmínky výstavy
podmínky ubytování zvířat (co vše je pro zvířata k dispozici – klece, podestýlka, krmivo, zelenina, atd.)
jména přizvaných posuzovatelů
výstavní kategorie (dopodrobna rozepsané podmínky pro účast v dané kategorii)
datum spuštění přihlášek
datum první a druhé uzávěrky přihlášek
email pro příjem přihlášek
výstavní poplatky (zápisné = startovné, výstavné = klecné)
podmínky prodeje mláďat
kontakt na organizátory (název organizace nebo fyzická osoba a jméno odborného garanta)

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Všechna zvířata (vystavovaná, na prodej, přepravovaná) musí před vstupem na výstavu projít veterinární přejímkou a musí být uvedena ve veterinárním potvrzení. Podpis a razítko veterináře na veterinárním potvrzení nesmí být starší 3 dnů.

Pořadatel výstavy je povinen pro veterinární přejímku zajistit osobu, která je schopna rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat a zjistit změny v chování zvířat. (Např. veterinář, zootechnik, zkušený chovatel s dlouholetou praxí.)

VYLOUČENÍ ZVÍŘAT Z VÝSTAVY

a) při veterinární přejímce
Důvody pro nevpuštění na výstavuzjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu (např. onemocnění dýchacích cest, vnější parazity, poranění, atd.) anebo zjevné změny v chování (např. sešlost, agresivita, atd.)
Vyloučená zvířata nesmí být umístěna ve výstavním prostoru.

b) diskvalifikace při posouzení
Důvody pro diskvalifikaci na výstavěhrubé vady dle Standardu zbarvení a variet potkanů včetně neochoty se nechat posoudit, extrémní stresové nebo agresivní jednání (viz. Standard, kapitola Kondice)
Diskvalifikace záleží výlučně na posuzovateli a jeho rozhodnutí je nezvratné. Jednou diskvalifikované zvíře není možné na téže výstavě znovu posoudit.
Majitelé zvířat vyloučených z výstavy nemají nárok na vrácení výstavních poplatků.

VÝSTAVNÍ KATEGORIE
Oficiálních (tj. hlavních a vedlejších) kategoriích se mohou účastnit vždy jen zvířata s PP (průkaz původu vydaný ZO Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců) nebo zvířata uchovněná (tj. zvířata s VP registrovaná posuzovatelem ČSCH). Pořadatelé mohou tyto kategorie také otevřít pro zvířata s rodokmenem jiných organizací, pokud je možné je posuzovat dle platného standardu.
Zvířata nesplňující výše uvedené mohou být vystavována a posuzována v kategoriích Mazlík, Pet apod. Tyto kategorie si každý organizátor tvoří sám.
Pro otevření jakékoliv kategorie se doporučuje minimálně 5 zvířat od 2 různých vystavovatelů.
Vystavovat zvířata je možné až od 3 měsíců věku.

HLAVNÍ KATEGORIE
Rozlišujeme 3 základní hlavní kategorie (zvlášť pro samce a samice) a třídu fuzz. Samce a samice v jednotlivé kategorii slučujeme pouze v případě nedostatečného počtu přihlášených zvířat.

Kategorie:
1)      TŘÍDA MLADÝCH – zvířata ve věkovém rozmezí: 3 měsíce – 6 měsíců
2)      TŘÍDA DOSPĚLÝCH – zvířata ve věkovém rozmezí: 6 měsíců – 1,5 roku
3)      TŘÍDA SENIORŮ – zvířata starší 1,5 roku (nemusí být vytvořena na všech výstavách, pak je třída dospělých bez omezení horní věkové hranice)
4)      TŘÍDA FUZZ – slučují se samci a samice, v případě dostatečného množství přihlášených zvířat lze třídu rozdělit na TŘÍDA FUZZ MLADÍ a TŘÍDA FUZZ DOSPĚLÍ

V případě nahlášení dostatečného počtu zvířat je možné hlavní kategorie (zpravidla vyjma třídy fuzz) rozdělit na zvířata bez kresby (jednobarevné) a s bílou kresbou (strakaté).

VEDLEJŠÍ KATEGORIE
Otevření doplňkových kategorií je na rozhodnutí pořadatelů a nemusí být vždy otevřeny všechny.

Vedlejší kategorie dle typu uší:
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení uší. Oceněný potkan musí mít plný počet bodů (tj.10) a nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby, pokud se žádný jedinec s plným počtem bodů v dané kategorii nevyskytuje, vybírají se jedinci s nejvyšším počtem bodů v hodnocení uší. Pokud je bodový zisk v kategorii uší nižší než 6 bodů, nemusí být cena udělena.
NEJLEPŠÍ POTKAN VARIETY DUMBO
NEJLEPŠÍ POTKAN VARIETY STANDARD

Vedlejší kategorie dle stavby těla:
O vítězi rozhoduje celkové bodové hodnocení. Ocenění získává jedinec s nejvyšším počtem bodů.
NEJLEPŠÍ POTKAN VARIETY DWARF

Vedlejší kategorie dle typu srsti:
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení srsti. Oceněný potkan musí mít plný počet bodů (tj.10) a nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby, pokud se žádný jedinec s plným počtem bodů v dané kategorii nevyskytuje, vybírají se jedinci s nejvyšším počtem bodů v hodnocení srsti. Pokud je bodový zisk v kategorii srsti nižší než 6 bodů, nemusí být cena udělena.
NEJLEPŠÍ POTKAN VARIETY STANDARD
NEJLEPŠÍ POTKAN VARIETY VELVETÝN
NEJLEPŠÍ POTKAN VARIETY REX
NEJLEPŠÍ POTKAN VARIETY DLOUHOSRSTÝ
NEJLEPŠÍ POTKAN VARIETY DVOJITÝ REX

Vedlejší kategorie dle kresby a stínování:
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení kresby/barvy (stínované a příbuzné barvy). Oceněný potkan musí mít plný počet bodů a nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby, pokud se žádný jedinec s plným počtem bodů v dané kategorii nevyskytuje, vybírají se jedinci s nejvyšším počtem bodů v hodnocení kresby/barvy (stínované a příbuzné barvy).
NEJLEPŠÍ POTKAN BEZ KRESBY
NEJLEPŠÍ POTKAN S BÍLOU KRESBOU
NEJLEPŠÍ STÍNOVANÝ POTKAN

DOPLŇKOVÁ OCENĚNÍ
Vypsání doplňkových ocenění záleží na pořadateli výstav, doporučeno je vypsání doplňkového ocenění Čestná cena posuzovatele, kterou udělí každý posuzovatel posuzující na dané výstavě jednomu zvířeti, které ho zaujalo (umístění na vítězných místech hlavních kategorií není podmínkou).

PRODEJ POTKANÍCH MLÁĎAT NA VÝSTAVĚ
Na výstavách může mláďata prodávat pouze registrovaná CHS. Mláďata musí mít PP (oficiální průkaz původu) nebo VP (výpis předků). PP/VP k mláďatům se kontroluje při veterinární přejímce.
Na výstavách nesmí být prodávána mláďata mladší 4 týdnů! 

PO VÝSTAVĚ
Pořadatel výstavy je nejpozději do týdne po výstavě pro účely ÚOK CHMH a ZO CHMH povinen odeslat na email sampion.potkan@rodent.cz výsledky výstavy (seznam vítězů dle vypsaných ocenění a ideálně i soupisku všech vystavených zvířat s celkovým počtem bodů) a seznam zvířat, které na výstavě získali čekatelskou kartičku na titul Potkan šampion.

V případě nedodržení nebo hrubého porušení výše zmíněných pravidel nebude možné na výstavě, popř. na dalších ročnících této výstavy, udělovat Čekatelské kartičky pro titul Potkan šampion a výstava nebude moct být označena za výstavu oficiální, tj. výstavu zaštítěnou ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců či jiným klubem v rámci ČSCH.

DODATEK – POSUZOVACÍ LÍSTEK

Pro výstavy je schválen jednotný posuzovací lístek pro oficiální výstavní kategorie: