Registrace zvířat

Aby potkan mohl mít potomky s průkazem původu, musí být uchovněn, tedy projít registrací do plemenné knihy. Registraci (uchovnění) zajišťují posuzovatelé buď na výstavách, nebo je možné si s nimi registraci domluvit individuálně. Posouzení musí proběhnout osobně, aby nemohlo dojít k zatajení vážných zdravotních či povahových problémů nebo jiných vad vylučujících uchovnění. Při registraci posuzovatel zhodnotí kromě fyzického stavu zvířete a jeho vzhledu také rodokmen, zda odpovídá genotyp rodičů a v rodokmenu nejsou závady. Seznámí se také s chovatelským plánem majitele zvířete. Zda je zvíře vhodné do chovu rozhodne posuzovatel.

Registrovat je možné všechna zvířata s rodokmenem, pokud splňují podmínky aktuálního Standardu zbarvení a variet potkanů. Na registraci musí majitel zvířete donést tyto věci:

1)      zvíře k uchovnění (musí splňovat podmínky registrace, viz níže)
2)      originál rodokmenu zvířete (majitel dostal od chovatele)
3)      kopii rodokmenu pro založení do plemenné knihy
4)      registrační kartu zvířete (pokud není integrována v rodokmenu)
5)      peníze na registrační poplatek:
30 Kč – registrace potkana s PP ČSCH
90 Kč – registrace potkana bez PP ČSCH
110 Kč – registrace potkana bez PP ČSCH, s vydáním PP

Na základně odborného zhodnocení kvalit zvířete je při registraci udělen zvířeti jeden z následujících typů chovnosti:

Chovný I. – zvíře plně odpovídá aktuálnímu standardu a je bez vad
Chovný II. – zvíře se mírně odlišuje od standardu, například má některou z lehkých vad
Chovný s výhradou – zvíře se od standardu odchyluje více, ale přesto je pro další chov cenné

Stupeň „chovný s výhradou“ dostávají také všechna zvířata s jiným dokladem původu než je PP ČSCH. Typ chovnosti je spojený s povoleným počtem vrhů na jednotlivá zvířata (viz pravidla chovu), ale posuzovatel může počet povolených vrhů upravit.

Po úspěšném uchovnění je majitel zvířete povinen údaje o zvířeti včetně registračního čísla uvést do elektronické databáze Elza, která funguje jako plemenná kniha. Informace o zvířeti jsou zde zkontrolovány a potvrzeny posuzovatelem.

Podmínky registrace zvířat:

  • majitel zvířete je řádným členem ČSCH, má zaplacené příspěvky a nemá pozastavenu chovatelskou činnost
  • všechna zvířata musí splňovat požadavky Standardu zbarvení a variet potkanů, který obsahuje seznam všech uznaných variet a typů zbarvení a popis jejich ideálního vzhledu
  • registrovaná zvířata musí splňovat váhu pro registraci. U samců je minimální váha 350 g s výjimkou variet fuzz (min. 300 g) a minipotkan (min. 60g). U samic je minimální váha 300 g, u variety fuzz 250 g a minipotkan 60 g.
  • doporučený věk pro registraci všech uznaných variet je minimálně 5 měsíců u samců a u samic alespoň 4 měsíce. Mladší zvířata zpravidla stanovené váhy nedosahují.